KÜÇÜKÇEKMECEMİZ TÜRKİYE 2.LİGİNDE!

KÜÇÜKÇEKMECEMİZ TÜRKİYE 2.LİGİNDE!
Küçükçekmece Voleybol Kulübü Vo­ley­bol Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan Profesyonel 2. li­ge da­vet edil­di ve iki Be­den Eği­ti­mi Öğ­ret­me­ni ta­ra­fın­dan gö­tü­rü­len ku­lüp ge­rek­li ma­li ve­ci­be­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­rek önü­müz­de­ki se­zon 2. lig­de mü­ca­de­le et­me­ye hak ka­zan­dı.
Ku­lüp Baş­ka­nı Murat Bahri Alarslan, alt ya­pı­da baş­la­dık­la­rı­nı ça­lış­ma­la­rın so­nu­cun­da uzak gi­bi gö­rü­len Profesyonel 2. lig­de mü­ca­de­le et­me­yi bu ka­dar kı­sa sü­re­de ba­şar­dık­la­rı için son de­re­ce mut­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da spor­cu­la­rı­mı­zın bel­li bir dü­ze­ye gel­me­si Küçükçekmece İlçesin’de de bu se­vi­ye­de bir ba­yan vo­ley­bol ta­kı­mı­nın ol­ma­ma­sı­nın iş­le­ri­ni hız­lan­dır­dı­ğı­nı ifade etti.
Küçükçekmece İlçesini Türkiye Profesyonel Voleybol 2. Liginde temsil edecek olan Küçükçekmece Voleybol Kulübü sporcu, antrenör ve yöneticilerine ligde başarılar diliyoruz.